REGULAMIN OBIEKTU BURSZTYNOVA 13

 1. Regulamin określa warunki i zasady zachowania osób przebywających na terenie ośrodka. Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka zobowiązana jest do zapoznania się z treścią regulaminu i jego przestrzegania. Wpłata zadatku na poczet kosztów pobytu jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 2. Ośrodek jest przeznaczony dla wypoczynku rodzin z dziećmi. Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka zobowiązana jest do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i niezakłócający pobytu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych (ochrony), przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, BHP i przepisów przeciwpożarowych. Każda osoba nie przestrzegająca zasad opisanych w regulaminie, zachowująca się w sposób niewłaściwy, wulgarny lub agresywny, osoba pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku Gości ośrodka jest to równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem umowy z Gościem, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu. W przypadku odmowy dobrowolnego opuszczenia ośrodka, osoba taka może zostać przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 3. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich w ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także zachowujących się w sposób wulgarny lub agresywny. Dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana na wniosek osoby wynajmującej domek, po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
 4. Opłatę za cały okresu pobytu w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania.
 5. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 6. Osoby odwiedzające Gości ośrodka mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 8:00 do 22:00. Goście ośrodka ponoszą odpowiedzialność za zachowania osób ich odwiedzających, jak za zachowania własne.
 7. Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.
 8. Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu pozostawionego na parkingu ośrodka, ani za kradzież jakiekolwiek rzeczy pozostawionej w pojeździe.
 9. Przy rozpoczęciu pobytu osoba wynajmująca jest zobowiązana do sprawdzenia stanu wyposażenia domku i potwierdzenia zgodności wyposażenia z wykazem. Brak jakichkolwiek uwag uważa się za potwierdzenie kompletności wyposażenia i jego zgodności z wykazem. Osoba wynajmująca domek ponosi odpowiedzialność za braki i uszkodzenia wyposażenia domku powstałe w trakcie jego użytkowania. Osoby niszczące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się ze stanu i wyposażenia domku.
 10. Przy każdorazowym opuszczeniu domku Gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi na klucz. Uprasza się o właściwe zabezpieczenia i przechowywanie rzeczy osobistych, w szczególności rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich posiadaczach.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku. Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. W razie naruszenia opisanego zakazu, ośrodek uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy z Gościem i nakazania opuszczenia terenu ośrodka, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
 12. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
 13. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów przeciwpożarowych. Pozostawienie bez nadzoru grilli lub ognisk może powodować konfiskatę sprzętu do depozytu oraz naliczenie kary umownej w wysokości 150 zł za każde stwierdzone zdarzenie.
 14. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z wywieszonymi w domkach instrukcjami przeciwpożarowymi.
 15. Palenie wyrobów tytoniowych lub e-papierosów na terenie ośrodka możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. W szczególności zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub e-papierosów w domkach oraz na tarasach. Każdorazowe naruszenie tego zakazu uprawnia ośrodek do naliczenia kary umownej w wysokości równej cenie wynajmu domku przez 1 dzień, zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 16. W ośrodku nie jest dopuszczalny pobyt zwierząt. Zakaz ten odnosi się zarówno do Gości ośrodka, jak również osób odwiedzających Gości ośrodka. Osoba naruszająca ten zakaz, obciążona zostanie karą umowną w kwocie 2000 zł. Obciążenie karą umowną nie wyłącza uprawnienia ośrodka do natychmiastowego rozwiązania umowy z Gościem i nakazania opuszczenia terenu ośrodka, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
 17. W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu w trakcie rezerwacji wcześniejszej zgody, możliwy jest pobyt w domkach małych psów posiadających aktualne szczepienie w cenie 20 zł/doba za 1 pieska. W każdym wypadku pies na terenie ośrodka musi pozostawać pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów. Psy mogą poruszać się wyłącznie na smyczy i w kagańcu, pod bezpośrednim nadzorem opiekuna. Właściciel odpowiada również za natychmiastowe usuwanie wszelkich zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta. Za zaniedbanie tego obowiązku może zostać nałożona kara umowna w kwocie 100 zł za każdy stwierdzony przypadek. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel.
 18. Dzieci mogą korzystać z placów zabaw i innych atrakcji posadowionych na terenie ośrodka wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych i na wyłączną ich odpowiedzialność. W sali zabaw mogą przebywać i brać udział w animacjach dzieci w każdym wieku, ale przy czym dzieci poniżej 4 roku życia muszą pozostawać pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.
 20. Wszelkie uwagi należy zgłaszać bezpośrednio obsłudze ośrodka.
 21. Regulamin wchodzi w życie od 15 czerwca 2019 roku.

REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie pobytu klient ma prawo i obowiązek poinformowania przedstawiciela obiektu o zauważonych uchybieniach oraz do żądania podjęcia środków zaradczych.
 2. Niezależnie od zawiadomienia o uchybieniach klient może złożyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu.
 3. Reklamacja klienta powinna być sporządzona w formie pisemnej i doręczona listem poleconym lub kurierem (nie e-mailem) na adres siedziby właściciela.
 4. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia do właściciela obiektu.
 5. Pracownicy właściciela obiektu nie są uprawnieni do odbioru pism reklamacyjnych klientów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument wyjaśnia, jakie informacje na temat Gości są zbierane w związku z wypoczynkiem w Ośrodku Wypoczynkowym Bursztynova 13 w Nowęcinie (dalej zwanym „Ośrodkiem”), prowadzonym przez firmę BPA Invest Sp. z o.o. o w Redzie. Wyjaśnia on także, jak wykorzystywane są te informacje i jak są chronione. Znajdują się w nim również wyjaśnienia dotyczące praw przysługujących Gościom w związku z przetwarzaniem przez Nas Państwa danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych Gości jest niezbędne dla wypoczynku w Ośrodku. Do przetwarzania części z nich jesteśmy zobligowani na mocy przepisów prawa, w pozostałych przypadkach podanie ich jest dobrowolne, zaś zgoda Gościa może być w każdym czasie cofnięta. Jeżeli zaistnieje możliwość lub potrzeba przetwarzania danych osobowych Gości do jakichkolwiek innych celów, w pierwszej kolejności wystąpimy o udzielnie przez Państwa stosownej zgody.

Nie udostępniamy danych osobowych Gości jakimkolwiek innym podmiotom dla realizacji ich celów marketingowych. Szanujemy Państwa prawo do prywatności i przetwarzamy dane osobowe z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”).  .

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osoby wypoczywające w Ośrodku Wypoczynkowym Bursztynova 13 w Nowęcinie, zwanej dalej „Gościem”, jest:

BPA Invest Sp. z o.o.

Szkolna 6/63, 84-240 Reda

NIP: 5882456502

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Gościa są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”).
 2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Administratorem umowy o świadczenie usług hotelarskich i innych usług z nimi związanych („Umowa”).
 3. Cele przetwarzania danych osobowych Gościa są następujące:
  • należyte wykonanie Umowy lub podjęcie innych działań na żądanie Gościa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
   1. świadczenie usług hotelarskich lub innych usług na życzenie Gościa,
   2. obsługi roszczeń Gości, związanych z zawartą Umową,
  • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
   1. dopełnienie obowiązków podatkowych,
   2. dopełnienie obowiązków administracyjnych,
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
   1. ustalenie i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą Umową,
   2. stosowanie monitoringu wizyjnego, wykorzystywanego u Administratora celem zapewnienia bezpieczeństwa Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Administratora lub w jego okolicy, a także celem ochrony mienia,
   3. badanie preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, w celu analizy jakości świadczonych przez Administrator usług,
   4. tworzenie analiz lub statystyk dla celów marketingowych oraz w celu optymalizacji i personalizacji ofert Administratora,
  • cele marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – na podstawie zgody Gościa:
   1. wysyłka newsletterów,
   2. wysyłka materiałów promocyjnych lub reklamowych.

 

 1. Administrator dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w celu realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora na prywatność Gościa. Ocena ta doprowadziła Administrator do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Administrator usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.

Dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.

Dane Gości przetwarzane dla celów wypełniania obowiązków podatkowych lub ewidencyjnych będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji umowy, zaś w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego − przez czas trwania takiego postępowania.

Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przetwarzane do czasu cofnięcia odpowiednich zgód.

Przekazywanie danych osobowych i uzyskiwanie danych od podmiotów trzecich

 1. Administrator informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
 2. organom administracji publicznej,
 3. firmom księgowym współpracującym z Administratorem,
 4. kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem,
 5. firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Administratorem,
 6. firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora,
 7. firmom kurierskim i pocztowym,
 8. biurom podróży.

W przypadku zarezerwowania noclegu u Administratora za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Administratora przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa.

O dokładnym źródle, z którego Administrator pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.

Dane osobowe Gościa nie będą przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej.

Dobrowolność podania danych osobowych

Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Administratorem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

Prawa Gości względem przetwarzania danych osobowych

Każdemu z Gości przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych przez danych oraz o kopię danych,
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) danych,
 3. prawo do usunięcia danych przetwarzanych w sposób bezpodstawny lub w przypadku gdy dane nie są niezbędne Administrator do celów dla których zostały zebrane,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzania danych osobowych jeżeli przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 8. Wskazane uprawnienia Gość może zrealizować poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Administratorowi – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Administrator jest uprawniony do uwierzytelnienia tożsamości osoby, od której oświadczenie pochodzi.
 9. Możliwość skorzystania przez Gościa z danego uprawnienia zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych.
 10. Szczególnym uprawnieniem jest prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego, które może być zrealizowane w dowolnym momencie i obliguje Administratora do zaprzestania przetwarzania danych do tego celu.
 11. Ponadto każdemu Gościowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Zabezpieczenia

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.