Regulamin płatności i sprzedaży

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem strony www.bursztynova.pl

§ 1

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach www.bursztynova.pl, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BPA Invest Sp. z o.o. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5882456502, REGON 385545379

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem www.bursztynova.pl.

 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze www.bursztynova.pl.

 5. Usługa hotelowa – pobyt zakupiony przez Konsumenta u Sprzedawcy w obiekcie Bursztynova 13 przy ulicy Bursztynowej 13 w Nowęcinie 84-360

 6. www.bursztynova.pl – strona internetowa prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.bursztynova.pl

 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach www.bursztynova.pl), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 8. Regulamin – niniejszy regulamin strony internetowej www.bursztynova.pl

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w www.bursztynova.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez podanie terminu rezerwacji domków letniskowych oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

 11. Produkt – dostępna w www.bursztynova.pl usługa hotelowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem www.bursztynova.pl.

§ 2

Kontakt z www.bursztynova.pl

 1. Adres Sprzedawcy: BPA Invest Sp. z o.o., Szkolna 6/63, 84-240 Reda

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@bursztynova.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 608 253 360

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PKO BP: PL 71 1020 1912 0000 9102 0173 7386 | IBAN: BPKOPLPW

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10 – 16.00 w dni robocze

§ 3

Wymagania techniczne

Do korzystania z www.bursztynova.pl, w tym przeglądania asortymentu www.bursztynova.pl oraz składania zamówień na usługi hotelowe, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. aktywny numer telefonu

 4. włączona obsługa plików cookies,,

 5. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 4

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu www.bursztynova.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością www.bursztynova.pl internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu www.bursztynova.pl nie wymaga zakładania Konta i następuje przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych w formularzu umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w www.bursztynova.pl są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 5

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wejść na stronę www.bursztynova.pl

 2. Złożyć zamówienie za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.bursztynova.pl w dziale „Kontakt” lub „Rezerwuj”

 3. Uzupełnić wymagane i kliknąć przycisk “Wyślij”

 4. W treści wiadomości należy wpisać preferowany termin oraz formę płatności przelew lub prośba o udostępnienie formy elektronicznej.

§ 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Bursztynova13 – Bursztynowa 13, 84-360 Nowęcin

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach www.bursztynova.pl.

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na stronie www.bursztynova.pl

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do potwierdzenia otrzymania zamówienia oraz weryfikacji dostępnego terminu na realizacje usługi hotelowej.. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Termin realizacji usługi to data wybranego terminu skorzystania z usługi hotelowej potwierdzonej przez Sprzedawcę

 4. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 2. Płatności gotówką są możliwe tylko przy wcześniejszym ustaleniu z obiektem telefonicznie przed złożeniem zamówienia na usługę hotelową.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie dwóch dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w przypadku terminów przypadających później niż 30 dni do daty zrealizowania usługi hotelowej.

 2. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży w przypadku mniej niż 30 dni do daty zrealizowania usługi hotelowej.

§ 9

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są usługi hotelowe w obiekcie Bursztynova 13 w Nowęcinie przy ulicy Bursztynowej 13.

 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę w podstronie kontakt znajdującej się pod adresem www.bursztynova.pl.

 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z zgłaszaną reklamacją.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 10

Dane osobowe w www.bursztynova.pl

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego www.bursztynova.pl jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem serwisu internetowego www.bursztynova.pl zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów serwisu internetowego www.bursztynova.pl mogą być firmy, których usługi są niezbędne do wykonania i sprzedaży usługi hotelowej na rzecz klienta.

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w www.bursztynova.pl ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w serwisie internetowym  www.bursztynova.pl ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w serwisie internetowym www.bursztynova.pl

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez serwis internetowy www.bursztynova.pl zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.